DISTRIKT HIMMERLAND:

 

Et distrikt er et geografisk sammenhængende område inden for en region og bør omfatte mindst 3 klubber. Størrelse på og antal af distrikter i en region vil afhænge af klubbernes antal. Distrikternes antal og område fastsættes af regionsrådet efter indstilling af regionsledelsen. Hvert distrikt ledes af en Distriktsledelse, som består af Distriktsleder (DG), Distriktsleder Elect (DGE) og Distriktsleder Elect Elect (DGEE). Forkortelserne DG, DGE og DGEE kommer af det engelske ord Distriktsguvernør. Distriktsledelsen repræsenterer bevægelsen i sit distrikt. Distriktets klubber vælger hvert år en ny Distriktsleder Elect Elect (DGEE). Dette kan eksempelvis ske på distriktsårsmødet. Den valgte DGEE, bliver det følgende år til DGE og året efter til DG. Et medlem af Distriktsledelsen – sædvanligvis DG - er medlem af Regionsrådet og har som sådan stemmeret ved generalforsamlingen. Før den nye struktur blev indført, skulle distrikterne afholde distriktskonferencer, som også skulle omfatte en generalforsamling. Nogle distrikter viderefører denne tradition, medens andre distrikter afholder et såkaldt årsmøde. 
 
DISTRIKTSLEDELSE: Ledelsen i et distrikt består af Distriktsguvernør (DG), Distriktsguvernør Elect (DGE), Distriktsguvernør Elect Elect (DGEE) og eventuelt Past Distriktsguvernør (PDG). Til at assistere sig udpeger DG en stab, som oftest vil være fra DG’s hjemklub: Distriktssekretær (DS), BF-assistent (BF-ass.) samt evt. Distriktsskatmester (DT) og Distrikts ekstensionassistent (EMC-ass.).og stab holder møde nogle gange om året efter lokal skik og behov.

Distriktledelsen afholder møde ca. 1 gang månedlig og varetager følgende opgaver:


Distriktsguvernøren(DG)
Varetager distriktets overordnede daglige ledelse. Han leder distriktsmøderne. Han har kontakten til udvalgsformændene og repræsenterer distriktet udadtil. Deltager ligeledes i rådsmøderne arrangeret af regionen.
Nedsætter alle faste udvalg efter distriktsledelsens råd og samtykke.

Distriktsguvernør elect (DGE)
Er stedfortræder for præsidenten. Deltager i udvalgsarbejdet planlagt af regionen.

Distriktsguvernør elect elect (DGEE)

Deltager ialt hvad der kan gavne den kommende funktion som distriktsleder.

Sekretæren
Fører distriktes korrespondance og refererer fra alle møder og distriktsmøder. - Derudover har sekretæren en lang række opgaver af administrativ art.

Skatmesteren
Fører specificeret drifts- aktivitets- og statusregnskab, opkræver kontingent.

BF-assistent

Varetager distriktets klubbers BF arbejde og modtager frimærker m.m. og forestår viderforsendelse og varetager orientering om BF-legater

Webmaster

Varetager redigering og indlæg på distiktets hjemmeside i henhold til distiktsledelsen, samt bringer relevant nyt fra klubberne i distriktet.