Distriktsrådsmøde den 27. aug. 2020

Referat fra Distrikts Rådsmøde i Års Kirkecenter d. 27. august 2020

Indbudt til mødet var distriktets præsidier, udvalgsformænd og distriktsledelse.

Velkomst v. DG Niels Medom Andersen

Nålebytning: Der er endnu ikke fundet en DGEE, men Hobro Y`s Men`s Club arbejder på at finde en.

Anders Andersen fra Østhimmerland Y`s Men`s Club overtog posten som DGE fra Niels Medom Andersen, Kimbrernes Y`s Men`s Club.som overtog DG posten fra Jens Niss, Nibe Y`s Men`n s Club.

Jens Petersen Hobro Y`s Mens Club fortsætter som BF assistent og Poul Erik Petersen, Nibe Y`s Mens Clyb er fortsat webmaster for distriktet.

DG gennemgik årsrapporten, som tidligere DG har udarbejdet og sendt ud til klubberne.

Da ikke alle har set den, vil den blive sendt til alle præsidenter igen.

Regnskabet blev gennemgået af Hans Dalum, Kimbrenes Y´s Mens Club.

Det viste et stort overskud, hvilket skyldes, at der ikke blev afholdt distriktskonference i foråret p. gr. af Corena pandamien.

Der er forslag om, at der ikke kræves kontingent fra medlemmerne i år, da der ingen mening er i at oparbejde en stor kassebeholdning.

Dog forbeholder DG sig ret til at opkræve et beløb, hvis der kommer uforudsete udgifter.

Regnskabet blev godkendt.

DG gennemgik budget for kommende år. Også det blev godkendt.

Afvikling af klubbesøg fungerer som hidtil. Man aftaler tid med DG, hvis man ønsker besøg.

DG orienterede om, at regionen ønsker, at klubberne vælger præsidie til næste klub år senest 15. marts og indberetter resultatet af valget, så rette vedkommende kan få tilsendt stemmesedler rettidig til internationale valg.

DG opfordrede også det enkelte medlem til at kontrollere, at oplysningerne i adressebogen er korrekte.

Derefter fortalte hver enkelt klub om, hvordan de var kommet i gang efter ferien og corona pausen.

Der var 9 klubber repræsenteret.

DG opfordrede til, at vi er opmærksomme på medlemmer, som ikke har mod på at deltage i møderne, p,gr. af smittefare.

De har måske brug for et besøg eller en telefonsamtale.

Under EVT.

Ingrid Danielsen fortalte om ombygningen i Kirkecentret.

Poul Erik Petersen (Webmaster) vil gerne modtage materialer til hjemmesiden fra klubberne.

Det kunne være beskrivelse af aktiviteter eller sjove episoder, de gerne vil dele.

Han opfordrede til, at vi sender vore programmer, så det kan blive lagt på hjemmesiden til inspiration.

Anders Andersen afsluttede aftenen for os.

Ref. Hanne Svenstrup